wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Zdrowe Kosmetyki Iwona Jasińska
 • Zdrowe Kosmetyki Iwona Jasińska
  ul. Jagiellonów 13
  59-700 Bolesławiec
  e-mail: biuro@ekologiakosmetyki.pl

  Gabinet Terapii Naturalnych
  i Masażu
  ul. Jagiellonów 13
  59-700 Bolesławiec
  e-mail: gabinet@ekologiakosmetyki.pl
  .
  NIP: 6121271801

 • E-mail:sklep@ekologiakosmetyki.pl
 • Telefon+48 794 29 21 29
 • Godziny działania sklepu24 h / na dobę 7 dni w tygodniu. Zapraszamy również do Gabinetu Terapii Naturalnych i Masażu w firmie Zdrowe Kosmetyki Iwona Jasińska ul. Jagiellonów 13 w Bolesławcu. Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 18.30 /obowiązuje wcześniejsze umówienie na konkretną godzinę/ Rezerwacja wizyt poprzez e-mail: gabinet@ekologiakosmetyki.pl oraz telefonicznie +48 794 29 21 29.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: ekologiakosmetyki.pl
 

1. Postanowienia Ogólne 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem ekologiakosmetyki.pl wcześniej jako zdrowekosmetyki.pl prowadzony jest przez Iwonę Jasińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Zdrowe Kosmetyki Iwona Jasińska (adres prowadzenia działalności i do korespondencji: ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec) wpisaną do CEIDG RP pod numerem 12046, NIP: 612 127 18 01, REGON 021077383, adres poczty elektronicznej: sklep@ekologiakosmetyki.pl 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Definicje:  
DZIEŃ ROBOCZY - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, produktach i promocjach w Sklepie Internetowym. 
PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 
SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym ekologiakosmetyki.pl
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Iwona Jasińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Zdrowe Kosmetyki Iwona Jasińska, ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec) wpisaną do CEIDG  RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem 12046, NIP 612-127-18-01, REGON 021077383, adres poczty elektronicznej: sklep@ekologiakosmetyki.pl 
UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 
RODO - Ogólne Rozporządzenie KE o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych
Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
Newsletter.

 

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 11.00 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 12 lub nowsza. Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 

4. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia w sklepie internetowym na: ekologiakosmetyki.pl Obsługa sklepu nie realizuje zamówień składanych przez sms.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem fiskalnym lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

W przypadku niedostępności części zamówionych towarów Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 

5. Sposoby płatności:

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatność gotówką / kartą przy odbiorze osobistym w Biurze sklepu internetowego Zdrowe Kosmetyki ul. Jagiellonów 13 w Bolesławcu.
 • BLIK (opcją wkrótce dostępna).
 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (zapłata gotówką u kuriera).
 • Płatność przelewem (jako przedpłata) na rachunek bankowy Sprzedawcy przed odbiorem w punkcie w Bolesławcu lub przy wysyłce do Klientów mieszkających na terenie kraju. Numer rachunku Santander Bank Polska S.A. 74 1090 2590 0000 0001 4652 2500
 • szybki przelew elektroniczny (opcja wkrótce dostępna).


W przypadku wyboru sposobu płatności za zamówienie przelewem (jako przedpłata) prosimy o dokonanie zapłaty za zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia. W przypadku braku płatności w tym terminie (braku zaksięgowania płatności na koncie sklepu) i braku kontaktu ze strony Klienta - zamówienie zostaje anulowane. Celem przyspieszenia wysyłki, gdy zaistnieje taka potrzeba, akceptujemy skany, bądź bankowe potwierdzenia złożenia przelewu, które prosimy przesyłać na e-mail: sklep@ekologiakosmetyki.pl 

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 

Płatności za zamówienia możliwe przy odbiorze osobistym w Biurze sklepu internetowego w siedzibie firmy Zdrowe Kosmetyki w Bolesławcu można dokonywać:

 • przedpłatą na konto bankowe sklepu przed odbiorem zamówienia - płatność musi zostać zaksięgowana na koncie sklepu przed odbiorem produktów:
Zdrowe Kosmetyki Iwona Jasińska, ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec  Santander Bank Polska S.A. 74 1090 2590 0000 0001 4652 2500 (można wysłać bankowe potwierdzenie płatności),
 • gotówką,
 • kartą płatniczą,
 • BLIK (opcją niebawem dostępna)


6. Koszt, termin i sposoby dostawy zamówień wysyłanych na terenie Polski:
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

 • Przy dokonanej przedpłacie (przed wysyłką produktów):
           Kurier DPD / opcjonalnie DHL 17,90 zł (dostawa na koszt sklepu przy zamówieniach od 399 zł),
 • Przy wyborze opcji za pobraniem (gotówką u kuriera)
           Kurier DPD / opcjonalnie DHL 23,90 zł (dostawa na koszt sklepu przy zamówieniach od 499 zł).


Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium kraju.

Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są też na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i Opłaty”: ekologiakosmetyki.pl/platnosci-pm-19.html 

Termin realizacji Dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę opłaty za Zamówienie lub licząc od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta z wyborem opcji zapłaty za pobraniem. Najczęściej wysyłka w ciągu 2-3 dni roboczych. W czasie dużej ilości zamówień do 7 dni roboczych.

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 

7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych
Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekologiakosmetyki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.

 Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 

8. Tryb postępowania reklamacyjnego
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekologiakosmetyki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec.

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Jagiellonów 13 , 59-700 Bolesławiec.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

W przypadku Produktów objętych też gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekologiakosmetyki.pl lub też pisemnie na adres: Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec.
Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 

9. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Zdrowe Kosmetyki, ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec e-mail: sklep@ekologiakosmetyki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Nabywcę jest wyłączone w przypadku umowy:

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam produkt na adres: Zdrowe Kosmetyki, ul. Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany gdy odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

10. Formularz odstąpienia od umowy
Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy mogą (ale nie muszą) Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza:
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Zdrowe Kosmetyki Jagiellonów 13, 59-700 Bolesławiec e-mail: sklep@ekologiakosmetyki.pl telefon: 794 29 21 29.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

nazwa banku, numer konta bankowego:

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.
 

11. Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Zmiana Regulaminu: 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. 
Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie sporów:
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności, która pomoże zrozumieć jakie dane gromadzimy i jakie przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 

Bolesławiec, 08.09.2022 wer. 12


Przejdź do strony głównej